Titularitat i objectius

En compliment del deure d’informació previst en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, comuniquem que el responsable i propietari d’aquest lloc web és l’Associació Club Marketing Barcelona, c / Nàpols 117, 08013 Barcelona NIF: G08589871 i que atén les comunicacions dels usuaris o interessats per mitjà de l’adreça: info@cmb.cat

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), amb el subministrament de qualsevol dada de caràcter personal a través dels diferents formularis d’aquest lloc web, l’Associació Club Marketing Barcelona entén que l’usuari ha llegit i accepta la informació relativa al tractament de les seves dades personals ia les condicions generals d’ús expressades en el present document.

L’Associació Club Marketing Barcelona es reserva el dret de modificar o canviar el present document per tal d’adequar a la legislació vigent aplicable en cada moment, a les novetats jurisprudencials i les pràctiques habituals de mercat. L’Associació Club Marketing Barcelona es reserva també el dret de modificar la presentació, configuració i / o disseny d’aquesta plataforma, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

En qualsevol cas, l’Associació Club Marketing Barcelona es reserva el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, denegar l’accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin qualsevol d’aquestes condicions generals o de les particulars que els siguin d’aplicació.

El tractament de les dades de caràcter personal i l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics s’ajustarà a la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com a la regulació dels serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

L’Associació Club Marketing Barcelona podrà eliminar del lloc web continguts que consideri presumptament il·legals o no acords amb l’objecte del mateix sense previ avís.

Obligacions de l’usuari

L’accés i la utilització dels serveis continguts en aquest Lloc Web comporta la plena acceptació de les condicions generals d’utilització expressades en el present document.
L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades emplenades en els formularis.
L’usuari es compromet a utilitzar els continguts (entenent per “continguts” els textos, gràfics, plànols, dibuixos, dissenys, guies, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, informacions, enllaços o qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial), així com els serveis oferts, de forma correcta i lícita, d’acord amb la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades. En aquest sentit, l’usuari es compromet a no reproduir, distribuir, transformar, modificar o manipular els continguts així com els dispositius tècnics de protecció o de configuració del Lloc Web; en conseqüència l’usuari, en cap cas, utilitzarà mitjans diferents dels que el lloc web hagi posat a la seva disposició per tal d’obtenir qualsevol tipus de material, informació o arxius inclosos en la mateixa.
D’acord amb l’anterior i amb caràcter general, l’Associació Club Marketing Barcelona no autoritza la reproducció, transformació, modificació o manipulació de les seves marques i signes distintius pels usuaris, ni la utilització dels mateixos per a promoció de la seva pròpia activitat ni, manera, creant situacions de confusió en el mercat.
Així mateix, l’usuari s’abstindrà de realitzar activitats que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar les pàgines, o impedir la normal utilització o gaudi del lloc web i dels serveis per part dels altres usuaris.

Cookies

Aquest lloc web utilitza galetes o mecanismes similars per evitar demanar diverses vegades la identificació de l’usuari en la mateixa sessió i així permetre una navegació més còmoda.

Una cookie és un arxiu petit de dades que resideix en l’ordinador de l’usuari i permet a l’Associació de Professionals de Màrqueting reconèixer cada vegada que s’accedeix a la plataforma amb el mateix terminal i navegador web.

Les galetes activades s’actualitzaran cada vegada que l’usuari entra en el lloc web amb les seves dades d’accés. Les nostres galetes no tenen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari, no poden llegir dades del seu disc dur, ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L’usuari pot configurar el seu navegador per desactivar l’ús de cookies al seu disc dur, si , això implicarà que l’usuari haurà d’identificar-cada vegada que es requereixi.

Enllaços

L’Associació Club Marketing Barcelona no es fa responsable dels llocs web aliens als quals es pugui accedir mitjançant els enllaços oferts des del lloc web, ni de qualsevol contingut posat a disposició per terceres persones. Qualsevol ús d’un enllaç o accés a un lloc web aliè es fa per voluntat i risc exclusiu de l’usuari. l’Associació Club Marketing Barcelona no garanteix cap informació obtinguda a través d’aquests enllaços o accés, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat del seu ús, o de la informació obtinguda, de la interrupció del servei o de l’accés, o del simple intent d’usar un enllaç, tant des del lloc web de l’Associació Club Marketing Barcelona com a l’accedir a la informació d’altres llocs web accessibles des del lloc web de l’Associació Club Marketing Barcelona.

Exclusió de responsabilitat de l’Associació Club Marketing Barcelona.

L’Associació Club Marketing Barcelona no es responsabilitza de la utilització que els usuaris fan del lloc web, i en particular, no es responsabilitza de qualssevol actes que hagin pogut fer els usuaris incomplint el que preveu aquest document.

L’Associació Club Marketing Barcelona no garanteix l’absència de virus en el seu Lloc Web o en el Servidor que el subministra, ni la de qualssevol altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari per actes de tercers, ni l’establiment per tercers d’hiperenllaços no autoritzats.

L’Associació Club Marketing Barcelona no pot garantir l’exactitud dels seus continguts ni la continuïtat dels mateixos, reservant-se el dret a realitzar variacions o modificacions en els mateixos de forma unilateral, total o parcialment, així com interrompre o suspendre l’accés quan així ho consideri.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a:

Club Marketing Barcelona, Dades WEB. Nàpols, 117 08013 Barcelona.

A la sol · licitud d’exercici d’aquests drets, s’haurà d’incloure, a més de la petició en què es concreti la sol·licitud i la data, el nom i cognoms de l’interessat, correu electrònic i telèfon de contacte. Les dades han de coincidir amb la informació vigent a la base de dades.

En qualsevol cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició tenen caràcter estrictament personal, de manera que qualsevol sol · licitud que es dirigeixi a l’Associació Club Marketing Barcelona en aquest sentit haurà de realitzar pel titular de les dades, bé pel seu representant legal en el cas que l’usuari es trobi en situació d’incapacitat, acreditant aquesta condició, o bé pel seu representant voluntari expressament designat per a l’exercici del dret. En aquest últim cas, haurà de constar clarament acreditada la identitat del representat, mitjançant l’aportació de còpia del seu DNI o document equivalent, així com la representació conferida per aquell.

jurisdicció

Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de la interpretació, aplicació o compliment de les presents condicions d’ús del lloc web, les parts se sotmeten expressament, amb renúncia als seus furs propis, si els tenen, a la jurisdicció i competència dels Jutjats i tribunals de Barcelona.