La companyia d’enviaments Nacex aprofita els beneficis que ofereix l’us de tricicles elèctrics per realitzar els seus enviaments.

Ja des de fa temps, les autoritats animen a moltes empreses a realitzar el transport de càrregues amb tricicles elèctrics, ja que beneficia en la reducció del trànsit de camions i furgonetes. Així mateix, en molts casos, s’ha demostrat la eficiència de la mobilitat mitjançant l’electricitat per reduir costos i impactes sobre el medi ambient.

Nacex ja ha començat a utilitzar aquesta opció a Valladolid, que facilita l’entrega en zones restringides al trànsit de vehicles convencionals. Per 2015, la companyia té pensat conformar una flota limitada de vehicle energèticament eficients.

La compañía de envíos Nacex aprovecha los beneficios que ofrece el uso de triciclos eléctricos para realizar sus envíos.

Ya desde hace tiemp, las autoridades animan a muchas empresas a realizar el transporte de cargas con triciclos eléctricos, ya que, beneficia en la reducción del tráfico de camiones y furgonetas. Asimismo, en muchos casos, se ha demostrado la eficiencia de la movilidad mediante la electricidad para reducir costes e impactos sobre el medio ambiente.

Nacex ha comenzado a utilizar esta opción en Valladolid, que facilita la entrega en zonas restringidas al tráfico de vehículos convencionales. Para 2015, la compañía tiene pensado conformar una flota limitada de vehículos energéticamente eficientes.